Fontána párty zlatá 40 sek 12 cm

Kód tovaru: 398210
Dodáme k Vám domov: na objednávku do 10 dní
1.23 ks

Jedno balenie obsahuje 1 kus zlaté párty fontány s dĺžkou 12 cm. Žiadna párty sa nezaobíde bez tejto párty fontány! Párty fontána dokonale nahradí sviečky na torte. Pomocou plastového podstavca ľahko a bezpečne zapichnete do torty. Fontánka po zapálení prská ??ako prskavka čo vytvára nezabudnuteľný efekt pre odovzdávanie sladké dobroty oslávencovi. Dĺžka trvania efektu: 40 sec. CLP - Trieda nebezpečnosti. H204 Nebezpečenstvo požiaru alebo zasiahnutia časticami. P210 Chráňte pred teplom, horúcimi povrchmi, iskrami, otvoreným ohňom a inými zdrojmi zapálenia. Zákaz fajčenia. P250 Nevystavujte brúseniu / nárazu / treniu. P280 Noste ochranné rukavice / ochranný odev / ochranné okuliare. P370 + P380 + P375 V prípade požiaru: Priestory evakuujte. Kvôli nebezpečenstvu výbuchu požiar haste z diaľky. P372 Nebezpečenstvo výbuchu. P401 Skladujte len v pôvodnom obale. P501 Zneškodnite obsah / nádobu odovzdaním k likvidácii oprávnenej osobe. CZ - VAROVANIE Pyrotechnický výrobok tř.1.4G UN 0336.